kế hoạch năm học 2018-2019

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN         CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số: 119 /KH- TH                                    Tân Lập, ngày  12  tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

 

Căn cứ công văn số 661/PGDĐT-GDTH ngày 07/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Trên cơ sở thực tế tình hình đơn vị, Trường Tiểu học Tân Lập đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Tân Lập có tổng số 10 lớp, số học sinh 257 em /129 nữ, số học sinh dân tộc 03/1 nữ; 100% học sinh học 2 buổi/ngày, chưa có tổ chức bán trú..

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 24 người, trong đó: cán bộ quản lý 02, giáo viên dạy lớp 11, Giáo viên bộ môn 03,  giáo viên nhân viên làm công tác hành chính 8 người.

Cơ sở vật chất nhà trường có 10 phòng học, đủ cho học sinh học 2 buổi/ngày, có 03 phòng chức năng 01 phòng vi tính, 01 phòng Anh văn, 01 phòng âm nhạc, 01 mỹ thuật khuôn viên trường có tường rào bảo vệ. Cụ thể như sau:

Cán bộ giáo viên công nhân viên:

Tổng số CBGVCNV 23 Nữ: 19
Trong đó:

– Hiệu trưởng:

– Phó Hiệu trưởng:

– Hành chánh:

 

– GV dạy lớp:

– GV bộ môn

 

01

01

08 (PC XMC, TPTĐỘI, TV-TB, KT – VT, Y TẾ – TQ , BV, PV)

11 GV / 10 lớp

03 GV( TD: 01,  MT: 1, AV: 1 ) Mỹ thuật thỉnh giảng tại TH Đất Cuốc

 

0

01

06

 

11

02

Cơ sở vật chất:

Tổng số:   18 Theo cấp xây dựng Hiện trạng
Trong đó:

– Văn phòng:

– Phòng học:

– Phòng đội:

– Phòng họp

– Thư viện:

– Thiết bị:

– Phòng khác:

 

 02

10

   01

   0

 01

   0

  04

 

cấp 4

cấp 4

 

 

cấp 4

 

 

 

 

Đảm bảo cho hoạt động của nhà trường trong năm học 2018 – 2019

       

Số lớp, số học sinh:

 

Tổng

số

lớp

Tổng

số

học sinh

Trong đó
Số

lớp

K 1

T.số

HS/

nữ

Số

lớp

K 2

T.số

HS/

nữ

Số

lớp

K 3

T.số

HS/

nữ

Số

lớp

K 4

T.số

HS/

nữ

Số

lớp

K 5

T.số

HS/

nữ

10 257/129 2 60

26

2 60

32

2 45

21

2 45

25

1 47

25

Bước vào năm học 2018-2019, trường Tiểu học Tân Lập có những mặt thuận lợi, khó khăn như sau:

 1. Thuận lợi:

– Biên chế CB – GV – NV tương đối đủ theo quy định, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy. Học sinh đa số ngoan, biết vâng lời thầy, cô giáo.

 – Thường xuyên được sự chỉ đạo chuyên môn của ngành và sự hỗ trợ kịp thời của cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

– Được sự quan tâm của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Bắc Tân Uyên về trang bị mới và tu sửa CSVC của nhà trường. Ban đại diện Cha mẹ học sinh hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

– Khuôn viên Trường thoáng mát, không ảnh hưởng do tác động các yếu tố môi trường bên ngoài trong quá trình hoạt động và giáo dục.

 1. Khó khăn :

– Còn 05 phòng học xây dựng đã nhiều năm, kích thước và quy cách phòng học chưa đúng theo quy định chuẩn, do diện tích nhỏ nên không đủ chỗ ngồi cho học sinh và gặp khó khăn trong tổ chức các hoạt động Dạy – học.

– Trường chưa có giáo viên chuyên trách các môn Âm nhạc, tin học. Thư viện – Thiết bị còn dùng chung nên việc sắp xếp các ĐDDH và Thiết bị dạy học chưa khoa học.

– Đa số phụ huynh học sinh làm nghề nông và kinh tế phụ thuộc vào cây cao su là chủ yếu nên thời gian quan tâm đến việc học tập của con em ở nhà còn hạn chế, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nên việc phụ đạo học sinh yếu hiệu quả chưa cao.

 1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:
 2. Nhiệm vụ chung:

Năm học 2018-2019, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Thực hiện các phong trào thi đua của ngành gắn kết chặt chẽ với việc đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với Chủ đề năm học là :“Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” với phương châm “Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo”, giữ vững nề nếp, kỷ cương và chất lượng giáo dục, thực hiện tốt khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu” .

Thực hiện quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; Nâng chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra đánh giá học sinh. Tạo mọi cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập; Nâng chất lượng dạy học ngoại ngữ theo đề án của tỉnh; Duy trì và nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; Thực hiện có hiệu quả thời khóa biểu linh hoạt và quản lý hiệu quả hơn hoạt động bán trú cho học sinh.

Đổi mới công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Bảo đảm chất lượng Giáo dục thực sự ổn định và bền vững.

Tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1 năm học 2019 – 2020.

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019 – 2020.

Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập Giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường Chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.

Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

 1. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1/ Thực hiện chương trình,  kế hoạch giáo dục

2.1.1/ Thực hiện Chương trình giáo dục theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục ; Theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018..

Giáo dục kĩ năng sống và an toàn giao thông cho học sinh theo tài liệu học tập, tiếp tục thực hiện chuyên đề vệ sinh răng miệng và tích hợp nội dung bảo vệ môi trường.        

Giảng dạy tốt 4 tiết/tháng nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch phối hợp với gia đình và cộng đồng để thực hiện giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, thực hiện phối hợp có hiệu quả thiết thực. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp với thực tế đơn vị, thực hiện tốt thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 bàn hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục chính khóa. Hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.

Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh; trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kĩ năng, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển của đơn vị.

Thực hiện các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh không hoàn thành môn học, lớp học và học sinh bỏ học; tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Tổ chức có chất lượng hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ lớp chuyên môn trong đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy. 

+ Ngày tựu trường: 13/8/2018; Ngày khai giảng: 05/9/2018.

+ Học kỳ I: từ ngày 20/8/2018 đến ngày 28/12/2018 (bao gồm 19 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kì và các hoạt động khác). Ngày sơ kết học kỳ I: 28/12/2018 .

Ngày kiểm tra cho các môn học đánh giá bằng điểm số:

. Ngày 24/12/2018: môn Tiếng Việt;

. Ngày 25/12/2018: môn Toán;

. Môn Lịch sử và Địa lý (Lớp 4, 5) và các môn tự chọn kiểm tra từ 17/12/2018 đến 21/12/2018.

. Ngày sơ kết học kỳ I : 28/12/2018.

+ Học kỳ II: từ ngày 31/12/2018 đến ngày 24/5/2019 (bao gồm 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết âm lịch, kiểm tra định kì và các hoạt động khác).

Ngày kiểm tra cuối năm: từ ngày 13/5/2019 đến ngày 14/5/2019.

            Ngày kiểm tra cho các môn học đánh giá bằng điểm số:

            . Ngày 13/5/2019: môn Tiếng Việt (Lớp 1,2,3,4)

            . Ngày 14/5/2018:  môn Toán (Lớp 1,2,3,4)

Khối lớp 5 do chuẩn bị hồ sơ cho các em dự thi lớp 6ta5o nguồn sẽ kiểm tra theo lịch sau:

. Ngày 06/5/2019: môn Tiếng Việt  (Lớp 5);

            . Ngày 07/5/2019:  môn Toán (Lớp 5);

Các môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý (Lớp 4,5) và các môn tự chọn kiểm tra từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019

+ Ngày tổng kết năm học: ngày 20/5 đến 24/5/2019.

            Ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định. Về các ngày nghỉ lễ trong năm, sắp xếp thời gian học bù giờ cho đúng với chương trình thực học quy định đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học ( học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Kết thúc năm học 24/5/2019.

2.1.2/ Duy trì dạy học 2 buổi/ ngày ( 8 tiết/ngày). Xây dựng kế hoạch, thời lượng dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu :

+ Học sinh tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, phải tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài tập tại lớp, tuyệt đối không giao bài tập về nhà, không để học sinh phải học thêm ngoài thời gian học ở trường.

+ Trong buổi thứ hai, thực hiên phân loại đối tượng học sinh khối lớp 1,2,3,5 và thực hiện thời khóa biểu linh hoạt từ ngày 1/10/2016,  để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh, dạy học các môn học tự chọn, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

+ Phối hợp với PHHS và địa phương cộng đồng, đầu tư, hỗ trợ nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2 buổi/ ngày.

 

2.2/ Nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học

– Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, giúp định hướng cho giáo viên cách đánh giá học sinh trên tinh thần khích lệ, động viên, không gây áp lực cho học sinh, tránh được việc so sánh giữa học sinh này với học sinh khác, tạo tâm lý thoải mái cho các em trong học tập và các hoạt động giáo dục.

– Việc đánh giá học sinh theo TT 22/2016-BGDĐT không tập trung vào kết quả học tập của học sinh về mặt kiến thức, nó được thực hiện một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kết quả học tập, kỹ năng nhận biết, phẩm chất, năng lực …

– Việc đánh giá học sinh được thực hiện phối hợp đồng bộ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh và học sinh tự đánh giá dựa trên cơ sở sự tiến bộ của bản thân học sinh. Việc giáo viên đánh giá nhận xét “bằng lời”, “viết vào tập” và tổ chức cho học sinh biết tự đánh giá, tham gia đánh giá trong quá trình học tập trên lớp giúp học sinh thấy được những hạn chế cần khắc phục;  giáo viên  nhận xét chú ý ghi những cái được, chưa được của HS, đưa ra lời tư vấn, giải pháp để HS khắc phục hạn chế đó; các học sinh tiến bộ, có lời khen, động viên kịp thời…

 Bàn giao chất lượng học sinh một cách nghiêm túc.

2.3/ Nâng cao chất lượng dạy Ngoại ngữ, Tin học

* Dạy học tiếng Anh: Tất cả học sinh lớp 1 học tiếng Anh bắt đầu từ tuần 14 của năm học 2018 – 2019 với thời lượng 2 tiết/ tuần và sử dụng giáo trình chính là Tiny Talk 1A.

* Quy định tiết dạy:

– Tiếng Anh đại trà

Lớp 1 2 3 4 5
Giáo trình Tiny Talk 1A

(Sách bài học)

Tiny Talk 1B

(Sách bài học)

Let’s Go 1A Let’s Go 1B Let’s Go 2A
Thời lượng 2 tiết/tuần 2 tiết/tuần 4 tiết/tuần 3 tiết/tuần 4 tiết/tuần

            – Tiếng Anh tăng cường do không đủ GV nên trường chưa thực hiện

 * Dạy học Tin học

– Tổ chức dạy môn Tin học cho học sinh khối lớp 1,2 một tuần 1 tiết, khối ,3, 4,5 là 2 tiết / tuần từ đầu tháng 10/2018 ( trường chưa có Gv đang chờ luân chuyển) đảm bảo yêu cầu chất lượng; tổ chức tham gia các cuộc thi qua Internet. Tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Học sinh có kỹ năng thực hành thao tác trên máy đạt chuẩn theo yêu cầu.

2.4/ Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số

2.4.1 Đối với trẻ khuyết tật

Trường  không có đối tượng học sinh này

2.4.2 Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Trường không có đối tượng học sinh này

2.4.3 Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Toàn trường có 3/1 nữ học sinh dân tộc thiểu số trong đó khối 3 2/1 nữ, khối 1 nam, nhà trường thực hiện theo Theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án “ tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng năm 2025”

 

Tăng cường công tác phụ đạo, rèn kỹ năng sử dụng tiếng Việt giúp cho học sinh là dân tộc theo kịp các bạn trong lớp. Xây dựng nhiều hình thức học tập phong phú, thông qua đó giúp cho học sinh dân tộc thiểu số nâng cao năng lực giao tiếp.

 

2.5/ Tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ chính khóa

Khuyến khích giáo viên điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,… Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống thời gian thực tế và điều kiện dạy học của đơn vị. Hướng dẫn học sinh tự quản, tự tổ chức, điều khiển các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, triển khai thực hiện thông tư 22/TT-BDGĐT về việc nhận xét đánh giá học sinh cụ thể và khoa học hơn. Không coi trọng việc ghi đánh giá, nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng, phải nhận xét học sinh theo sự nỗ lực và tiến bộ của mỗi em học sinh, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh có tiến bộ. Giáo viên xác định rõ mục đích của đánh giá thường xuyên bằng nhận xét đó là: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi nhận xét, đồng thời giáo viên phải thường xuyên trao đổi với gia đình để theo dõi và ghi nhận sự tiến bộ của các em học sinh, hướng các em theo cách học tập trải nghiệm sáng tạo.

Nhà trường tổ chức thực hiện tốt theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh

– Tổ chức tham gia các hội giao lưu nhằm phát triển năng lực học sinh: Hội thi Trò chơi dân gian-Hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Đố vui để học, giao lưu tiếng Anh, Tin học… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học, không gây áp lực cho học sinh trong nhà trường.

 

2.6/ Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch, thời lượng dạy học 2 buổi/ ngày theo điều kiện thực tế của đơn vị. Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Không giao bài tập về nhà cho học sinh; không dạy thêm ngoài thời gian học ở trường.

Thực hiện tốt thời khóa biểu linh hoạt, lớp linh hoạt để bồi dưỡng và phụ đạo đúng đối tượng học sinh. Khai thác triệt để các tài liệu bổ trợ buổi hai và các nội dung dạy học các môn học tự chọn, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm… Tổ chức tốt công tác bán trú cho học sinh, lưu ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm túc phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng.

Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương về phát triển giáo dục của địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giảm thiểu tối đa tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.

 

III. Phát triển  đội ngũ  giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

  – Cán bộ quản lý và giáo viên thường xuyên học tập về chủ trương, quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT theo yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tham mưu với Đảng bộ địa phương cho CBQL và đội ngũ kế cận của đơn vị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động “ Hai không-bốn nội dung”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chỉ đạo của ngành, đảm bảo đúng tinh thần Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và thực hiện bồi dưỡng CBQL theo thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

            – Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định, đánh giá xếp loại giáo viên theo quyết định 14/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2018  về chuẩn Hiệu trưởng.

– Thực hiện tốt tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong đơn vị.

 – Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, thực hiện “ Ba công khai” theo Thông tư 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về chất lượng giáo dục, về điều kiện CSVC và TT 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về thu, chi tài chính. 

– Phát huy vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của CBCC trong việc xây dựng đơn vị.

            – Triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giáo dục, văn bản chỉ đạo của ngành; phân công phân nhiệm rõ ràng; mỗi cán bộ giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao; xây dựng và ổn định kỷ cương nề nếp trong đơn vị.

– Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần một cách cụ thể, sát hợp; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả .

– Tổ chức một cách thiết thực phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đánh giá thực chất, khen thưởng đúng đối tượng, không chạy theo thành tích. Chỉ đạo viết Sáng kiến kinh nghiệm thực sự nghiêm túc, thiết thực và khoa học.

– Chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn về soạn giảng, hồ sơ sổ sách, đánh giá xếp loại học sinh, đồng thời tổ chức phong trào chuyên môn có chất lượng hiệu quả.

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ với kế hoạch cụ thể. Tập trung kiểm tra việc xây dựng nề nếp dạy và học; thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện quy chế chuyên môn; nề nếp bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động giáo dục NGLL; tài chính; cơ sở vật chất, thiết bị; dạy thêm học thêm; Ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, kiên quyết xử lý kịp thời những hiện tượng vi phạm.

            – Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong đơn vị, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể; thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, liên hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, đại diện cha mẹ học sinh nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục hỗ trợ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

– Thực hiện “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn và Tổ chuyên môn”: Tiếp tục “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn và Tổ chuyên môn” theo tài liệu tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm nhằm trang bị cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nền tảng của sinh hoạt chuyên môn và thực hành sinh hoạt tổ chuyên môn, … Qua đó,  giúp giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng vào đối tượng là học sinh, giúp các em tiếp thu bài tốt hơn.

– Tổ chức các Hội giao lưu trò chơi dân gian, Hội giảng giao lưu giáo viên giỏi theo Thông tư 21, sưu tập Đồ dùng dạy học, sưu tập giáo án điện tử, chuyên đề chuyên môn…tạo điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

 1. Đổi mới công tác quản lý

– Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của trường; tăng cường sinh hoạt tổ khối chuyên môn có chất lượng, tổ chức các chuyên đề trong năm học, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi để nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.

            – Quản lý các phần mềm trong trường Tiểu học đạt hiệu quả như : Pmis; Emis, MiSa,….

            -Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo hướng ứng dụng CNTT. Tập trung cho hội thi “ Triển lãm tài nguyên ĐDDH điện tử qua bộ sưu tập đồ dạy học điện tử” dành cho giáo viên và cán bộ thiết bị, khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học.

            – Khuyến khích CBQL, giáo viên, học sinh tích cực nghiên cứu tìm kiếm tài liệu, học tập trên Internet.

 1. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

5.1 Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Hiệu trưởng chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp yêu cầu thực tiển… chuẩn bị thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

Xây mới, tu sửa bổ sung phòng học đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong địa bàn…

5.2 tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham  khảo, thiết bị dạy học

5.2.1 Cơ sở vật chất

Chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, vườn trường,… chuẩn bị tốt cho chương trình GDPT mới; cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp, an toàn theo quy định.

Tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày,  đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh

5.2.2 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Giáo viên hướng dẫn sử dụng sách, vở theo thời khoá biểu để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp. Áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”…phù hợp với đơn vị. Huy động các nguồn lực xã hội để đảm bảo cho học sinh nghèo, học sinh là con em của đối tượng chính sách có đủ sách, vở để học tập.

5.2.3 Thiết bị dạy học

Thường xuyên kiểm tra đối chiếu bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác dạy học trên lớp đạt hiệu quả. Bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để phục vụ tốt cho hoạt động dạy, học và các hoạt động giáo dục khác.

Bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để phục vụ tốt cho hoạt động dạy, học và các hoạt động giáo dục khác

 1. Duy trì, củng cố kết quả PCGD tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng GD cấp độ 1

6.1 Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

– Xây dựng kế hoạch củng cố và duy trì chất lượng PCGDTH ĐĐT, tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu phổ cập, có kế hoạch khắc phục những yếu kém, đảm bảo giữ vững kết quả phổ cập. Thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học. Thực hiện các giải pháp để củng cố, duy trì chuẩn phổ cập tiểu học.  

– Đẩy mạnh hoạt động của BCĐ-PCGD; đảm bảo các loại hồ sơ sổ sách, cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời số liệu, tích cực tham mưu cho BCĐ. Thực hiện nghiêm túc công nhận lại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lý số liệu về PCGDTH.

– Rà soát nắm chắc số học sinh bỏ học và số học sinh có nguy cơ bỏ học, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp phù hợp, nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Căn cứ vào tình hình học sinh bỏ học, xác định rõ trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và cha mẹ học sinh đối với việc học tập của học sinh, tổ chức vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

6.2 Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia:

Xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá trường chuẩn quốc gia chuẩn bị cho PGD kiểm tra vào tháng 11/2018, tiến tới kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Tổ chức thực hiện rà soát, thu thập minh chứng.

VII. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Hiệu trưởng  tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019 – 2020.

Để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, cần đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy các khối lớp và ưu tiên cho khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới.

Duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ngày

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học:

Tuyền truyền các chủ trương chính sách về đổi mới phát triển giáo dục nhằm được sự đồng thuận từ  phía xã hội như : cách đánh giá theo thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học; Định hướng của nhà trường trong công tác thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Đẩy mạnh các hoạt  động viết và gửi tin bài về các chủ trương chính sách của ngành; các gương người tốt, việc tốt; điển hình sáng tạo, đổi mới trong dạy và học…..

III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2018- 2019

 1. Chỉ tiêu cụ thể.

Trong năm học phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

 • Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100 %
 • Vận động trẻ bỏ học ra lớp: 100 %
 • Tỷ lệ học sinh HTCTTH: 100 %
 • Tỷ lệ học sinh HTCTTH vào học lớp 6: 100 %
 • Học sinh bỏ học: Không có học sinh bỏ học trong năm học.
 • Tỷ lệ học sinh lên lớp: 98 % . HS lưu ban : 2% 
 • Giáo viên giỏi các cấp: 08      Tỷ lệ:  57,14 %   ( GVG huyện : 03 ; trường: 08  )
 • Giáo viên soạn giáo án vi tính: 100  % ;
 • Giáo án điện tử đạt: 100% /Tổng số tiết thao giảng, dự giờ.
 • Phổ cập giáo dục đúng độ tuổi: 100 %
 • Chi đội mạnh: 6/6             Tỷ lệ:   100 %.           Tổng phụ trách đội giỏi: 01.
 • Sáng kiến kinh nghiệm: 8 (trường:  07; huyện:  03).
 • Nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên:  Sư phạm:  02; Kế toán: 01     
 • Tập thể tiên tiến : 2/4 Tỷ lệ : 50 %
 • Tổng số LĐTT: 20/24 Tỷ lệ: 83.33 %.
 • 100% GV cam kết thực hiện đúng quy định về dạy thêm học thêm.
 • BDTX của GV và CBQL: đạt 100%
 • Sinh hoạt giờ pháp luật hàng tháng: 100% CBGVNV tham gia đầy đủ.
 • Danh hiệu thi đua đơn vị: LĐTT – UBND huyện 

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị. Cụ thể hoá kế hoạch hoạt động cho từng học kỳ, từng tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên. Chỉ đạo niêm yết công khai kế hoạch cụ thể.

Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng, trưởng các bộ phận trong đơn vị căn cứ trên kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện năm học một cách cụ thể. Tổ chức đánh giá sơ kết hoạt động hàng tháng, học kỳ và năm học theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất trong đơn vị và đối với cấp trên đảm bảo tính chính xác đầy đủ kịp thời theo quy định.

Trên đây là kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của Trường Tiểu học Tân Lập, các bộ phận, tổ khối trong trường căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT huyện;

– UBND xã Tân lập;

– Công đoàn;

– Ban ĐDCMHS ;

– Tổ khối và các bộ phận;

– Lưu: VT.