Kế hoạch Tổ chức Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” – “Giải thưởng Sao Khuê” đối với học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên cấp trường năm học 2016 – 2017

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

 
Số: 141/KH-THTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Lập, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” – “Giải thưởng Sao Khuê” đối với  học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên

cấp trường năm học 2016 – 2017

 

 

Căn cứ công văn số 711/PGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-THTL ngày 21 tháng 9 năm 2016 của trường Tiểu học Tân Lập về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Trường Tiểu học Tân Lập lập kế hoạch tổ chức Hội giao lưu Văn hay chữ đẹp, kể chuyện “Giải thưởng Sao Khuê” đối với  học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên cấp trường năm học 2016 – 2017 như sau:

 

  1. Thời gian, địa điểm, đối tượng

– Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 07 giờ, ngày 21/11/2016 đến hết ngày 22/11/2016, cụ thể như sau:

+ Ngày 21/11/2016, tổ chức Hội giao lưu Văn hay chữ đẹp, kể chuyện “Giải thưởng Sao Khuê” đối với  học sinh.

+ Ngày 22/11/2016, tổ chức Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên.

– Địa điểm: tại phòng học lớp 5, trường Tiểu học Tân Lập.

– Đối tượng:

+ Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4: mỗi lớp chọn 2 học sinh; riêng lớp 5: chọn 4 học sinh.

+ Giáo viên trong trường.

  1. Nội dung, hình thức

2.1. Học sinh

2.1.1. Văn hay chữ đẹp: giao lưu dưới hình thức viết hai bài viết

–  Bài 1: viết một đoạn văn hoặc thơ cho sẵn theo mẫu chữ đứng quy định trong trường tiểu học (thời gian viết: 20 phút).

– Bài 2:

+ Lớp 1, 2, 3: viết một đoạn văn hoặc thơ cho sẵn theo mẫu chữ sáng tạo. (thời gian viết: 20 phút)

+ Lớp 4, 5: viết một đoạn văn theo đề bài của Ban tổ chức quy định bằng mẫu chữ sáng tạo (thời gian viết: 40 phút).

2.1.2. Kể chuyện: mỗi học sinh tham gia giao lưu văn hay và chữ đẹp đều tham gia giao lưu hoạt động kể chuyện.

– Thời gian kể: từ 5 – 7 phút

– Nội dung: những câu chuyện kể về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, ca ngợi tình cảm và các đức tính tốt đẹp của con người.

– Trang phục: đồng phục học sinh. Không hóa trang, đạo cụ.

2.2. Giáo viên

– Bài 1: trả lời câu tự luận xoay quanh các vấn đề dạy học tiểu học theo đề bài cho sẵn bằng mẫu chữ sáng tạo (thời gian làm bài: 40 phút).

– Bài 2: giáo viên bắt thăm viết bảng 1 câu thơ, đoạn văn do Ban tổ chức quy định bằng mẫu chữ quy định trong trường Tiểu học theo Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể viết nghiêng hoặc viết đứng (thời gian viết: 10 phút).

2.3. Điều kiện tham gia giao lưu

– Học sinh: Mỗi học sinh tham dự giao lưu nộp 03 quyển vở gồm:

+ Đối với lớp 1: Vở Em tập viết đúng viết đẹp, Toán.

+ Đối với lớp 2, 3, 4, 5: vở Chính tả (in sẵn), Vở Em tập viết đúng viết đẹp, Toán.

– Giáo viên nộp 01 quyển vở tự chọn trong hồ sơ cá nhân quá trình dạy học năm học 2016 – 2017: giáo án viết tay hoặc sổ chủ nhiệm, vở rèn chữ …

  1. Đăng ký danh sách học sinh, giáo viên tham gia giao lưu

– Mỗi lớp đăng ký danh sách giáo viên, học sinh tham dự giao lưu theo mẫu sau

 

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

DANH SÁCH

Giáo viên, học sinh tham gia giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” – “Giải thưởng Sao Khuê” đối với  học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên cấp trường năm học 2016 – 2017

 

STT Họ và tên Nữ GVDL/Môn Tên câu chuyện tham gia giao lưu Ghi chú
I Giáo viên
1
2
..
II Học sinh
1
2
..

 

                                                            Tân Lập, ngày … tháng 11 năm 2016

                                                                      TỔ KHỐI TRƯỞNG

 

 

* Lưu ý:

– Về việc nộp vở của học sinh và giáo viên, nội dung câu chuyện kể của học sinh, các lớp gửi về Bộ phận Chuyên môn nhà trường trong ngày tổ chức Hội giao lưu.

– Thời gian đăng kí danh sách học sinh và giáo viên tham gia giao lưu, các lớp gửi bằng văn bản giấy trong ngày 18/11/2016.

 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” –  “Giải thưởng Sao Khuê” đối với  học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên cấp trường năm học 2016 – 2017, để hội giao lưu được tổ chức thành công, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị Tổ khối trưởng các khối lớp chọn đội ngũ theo yêu cầu như trên và gửi danh sách và câu chuyện về Bộ phận Chuyên môn nhà trường theo đúng thời gian quy định để đảm bảo kịp thời cho công tác tổ chức giao lưu cấp trường./.

                                                                  

Nơi nhận:                                                      – Ban Giám hiệu nhà trường;- Tổ khối trưởng và giáo viên nhà trường;

– Lưu: VT, BPCM.

HIỆU TRƯỞNG