Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2016 – 2017

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

Số: 92/KH-THTL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2016 – 2017

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1352/SGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Tiểu học;

Căn cứ công văn số 711/PGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-THTL ngày 21 tháng 9 năm 2016 của trường Tiểu học Tân Lập về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017,

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2016 – 2017 như sau:

 

  1. Mục đích yêu cầu của Hội thi

1/ Mục đích

– Qua Hội thi, tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

– Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

– Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường Tiểu học, là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ; từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2/ Yêu cầu

– Hội thi được tổ chức trên tiêu chí kiểm tra toàn diện kiến thức hiểu biết của giáo viên về các lĩnh vực trong đời sống, chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp Tiểu học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;

– Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục;

– Các hoạt động thi giảng diễn ra trong điều kiện học tập tự nhiên hằng ngày của học sinh và điều kiện giảng dạy, khả năng xử lí tình huống phát sinh của giáo viên, tránh cầu kỳ hình thức mang tính chất biểu diễn.

  1. Nội dung và hình thức tổ chức Hội thi

1/ Nội dung thi

Mỗi giáo viên thực hiện một bài thi lí thuyết và giảng dạy 2 tiết thực hành.

2/ Hình thức thi

2.1/ Phần thi lí thuyết: Kiểm tra năng lực hiểu biết bằng hình thức trắc nghiệm.

Nội dung thi về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp Tiểu học, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của Ngành.

2.2/ Phần thi thực hành: Giáo viên thực hành giảng dạy tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

Bài thực hành tiết 1: Do Trưởng Ban tổ chức quy định.

Bài thực hành tiết 2: Do giáo viên tự chọn đối với các môn: Tự nhiên và xã hội (lớp 1, 2, 3); Khoa học, Lịch sử, Địa lý (lớp 4, 5); Đạo đức; và các môn tự chọn đối với giáo viên bộ môn.

III. Đối tượng, số lượng và thời gian tổ chức Hội thi

1/ Đối tượng: Giáo viên dạy lớp và giáo viên bộ môn trong trường.

2/ Số lượng: theo đăng kí của giáo viên trong trường, cụ thể như sau:

Khối 1: 1 GV (Cô Nguyễn Ngọc Sương – GVDL 1B)

Khối 2: 1 GV (Cô Nguyễn Thị Tú Anh – GVDL 2A)

Khối 3: 2 GV (Cô Trần Thị Thúy Vân – GVDL 3A và cô Trần Thị Hoàng – GVDL 3B)

Khối 4: 2 GV (Cô Nguyễn Thị Phượng – GVDL 4A và cô Nguyễn Thị Phương – GVDL 4B)

Khối 5: 1 GV (Cô Trần Thị Thanh Tuyền – GVDL 5)

Bộ môn: 2 GV (Cô Lạc Thị Ngọc Cẩm – GV Anh Văn và cô Huỳnh Như Thảo – GV Thể dục)

3/ Thời gian: Từ ngày 30/9/2016 đến ngày 28/10/2016; cụ thể như sau:

– Ngày 30/9/2016, Tổ khối trưởng gửi đăng ký danh sách giáo viên dự thi về Bộ phận chuyên môn nhà trường.

– Ngày 04/10/2016, họp Ban giám khảo hội thi.

– Ngày 10/10/2016, thi Lý thuyết.

– Từ ngày 12/10/2016 đến ngày 04/11/2016, thi thực hành và chấm thi theo lịch.

– Ngày 09/11/2016: công bố kết quả hội thi.

III. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi

1/ Tổ chức thi

Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho giáo viên tham gia, tạo điều kiện để giáo viên và CBQL dự giờ thi giảng.

2/ Đánh giá các nội dung thi

Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.

Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời, đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

  1. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, phải đạt các yêu cầu sau:

Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

Các bài thi giảng phải có ít nhất hơn một nửa số tiết đạt từ loại Giỏi trở lên.

Trên đây là một số hướng dẫn về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017 của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập, qua sự phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường, Ban tổ chức hội thi đề nghị giáo viên thực hiện theo đúng tinh thần công văn và tham dự đầy đủ theo lịch thông báo của Ban tổ chức hội thi./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên;

– Ban Giám Hiệu nhà trường;

– Tập thể giáo viên trường TH Tân Lập;

– Lưu: VT, BPCM.                                                                        

HIỆU TRƯỞNG