Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kì 2 năm học 2016 – 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra giữa Học kì II năm học 2016 – 2017

 

 

Căn cứ công văn số 110/PGDĐT-GDTH ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học giữa Học kì II năm học 2016 – 2017 cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-THTL ngày 21 tháng 9 năm 2016 của trường Tiểu học Tân Lập về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học giữa Học kì II năm học 2016 – 2017 theo thời gian cụ thể như sau:

I/ Thời gian tổ chức kiểm tra giữa học kì II năm học 2016 – 2017

– Căn cứ vào phân phối chương trình của môn Tiếng Việt, Toán khối 4, 5 khi đến tiết kiểm tra giữa học kì II để tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra theo đúng duy định.

– Ngày kiểm tra giữa Học kì II năm học 2016 – 2017: Từ ngày 22/3/201723/3/2017.

+  Ngày 22/3/2017:  Kiểm tra môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết)

+  Ngày 23/3/2017: Kiểm tra môn Toán

II/ Đối tượng kiểm tra giữa học kì II năm học 2016 – 2017

Học sinh khối 4, 5 trong trường.

III/ Nội dung và hình thức tổ chức kiểm tra

1/ Nội dung

Đề kiểm tra phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

– Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

2/ Hình thức

Thực hiện theo quy định của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ khối chuyên môn ra đề kiểm tra. Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm duyệt đề sau khi Phó Hiệu trưởng chuyên môn cùng Tổ khối trưởng xây dựng đề xong. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức in đề phát đến từng học sinh và có trách nhiệm bảo mật trước giờ kiểm tra.

Trong thời gian kiểm tra, yêu cầu giáo viên nghiêm túc thực hiện trong việc coi kiểm tra, không làm việc riêng hoặc tụ tập nói chuyện riêng, đảm bảo đúng giờ làm bài theo quy định của Hội đồng. Thực hiện đổi chéo coi, chấm kiểm tra cả 5 khối lớp.

Trong thời gian chấm bài kiểm tra, tổ chức chấm tại trường cho từng khối lớp theo đáp án đề kiểm tra. Phó Hiệu trưởng chấm thanh tra 10% số bài ở mỗi lớp và có biện pháp khiển trách, cảnh cáo đối với giáo viên khi xảy ra vi phạm.

Sau khi tổ chức kiểm tra hai môn Tiếng Việt và Toán, giáo viên tiến hành đánh giá học sinh từ khối 1 đến khối 5 và ghi vào bảng tổng hợp đánh giá giữa kì II năm học 2016 – 2017 theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT về việc sử đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa Học kì II năm học 2016 – 2017 của Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập, thông qua sự phê duyệt của Hiệu trưởng, rất mong các tổ khối và tập thể giáo viên phối hợp thực hiện để góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                      

– Hiệu trưởng nhà trường;

– Tổ khối trưởng và giáo viên nhà trường;

– Lưu: VT, BPCM.

HIỆU TRƯỞNG