Kế hoạch v/v tăng cường các hình thức dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

KH tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình