Triển khai Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương (cài đặt Bluezone)

IMG_20200905_100843